RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

Firma Pracownia Zdrowia Joanna Pyczek w związku z zebraniem w dniu dzisiejszym od Pana/Pani danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy dotyczącej skorzystania z usług fizjoterapeutycznych, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO), przekazuje następujące informacje:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Pracownia Zdrowia Joanna Pyczek z siedzibą w Krakowie (31-941), os. Kolorowe 24/27, NIP 817-206-38-29, REGON 364428782, kontakt: j.pyczek@pracowniazdrowia.pl.
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych) jest Joanna Pyczek – kontakt: j.pyczek@pracowniazdrowia.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy związanej z korzystaniem przez Pana/Panią z usług fizjoterapeutycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z zasad określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Kategorie przetwarzania danych osobowych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer telefonu, adres e-mail, opis stanu zdrowia pacjenta i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 6. Umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie, co skutkować będzie ustaniem przesłanki do przetwarzania danych osobowych. Rozwiązanie umowy nie ma żadnych negatywnych skutków oraz jest bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. Rozwiązania umowy można dokonać poprzez informację przesłaną drogą elektroniczną na adres j.pyczek@pracowniazdrowia.pl, bądź w formie pisemnej dostarczonej do siedziby gabinetu Pracownia Zdrowia, mieszczącej się w Krakowie (31-941), os. Kolorowe 24/27.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Microsoft Corporation w oparciu o odpowiednie zabezpieczenie prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. 11. Przysługują Panu/Pani prawa do:

 • Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • Żądania od Administratora uzupełnienia, sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • Żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 • Żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych;

12. Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.