Rozmiar tekstu

 opiekun

Bardzo często zadania asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekuna medycznego są rozumiane tak samo. Musimy sobie uświadomić, że tak nie jest. Rola asystenta różni się od roli opiekuna.

 
Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należą: Do zadań opiekuna medycznego należą:
 • Towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych i zawodowych;
 • Uczestniczenie w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów  społecznych osoby niepełnosprawnej;
 • Współdziałanie z pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej;
 • Udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z usług medycznych i rehabilitacyjnych oraz możliwości przekwalifikowania zawodowego;
 • Udzielenie pomocy w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowaniu czasu wolnego;
 • Reprezentowanie osoby niepełnosprawnej;
 • Wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych i czynności pielęgnacyjnych;
 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych i opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 • Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • Aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • Zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • Współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
 • Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • Użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • Konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • Popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.2011roku. Dziennik Ustaw Nr 49. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej i opiekun medyczny.

Jak widać zakres obowiązków między jednym a drugim zawodem znacznie się różni. Traktowanie tych dwóch zawodów jako tożsame jest błędne. Podsumowując, opiekun medyczny koncentruje się głównie na opiece i pielęgnacji osób chorych i niesamodzielnych. Usługi asystenta koncentrują się głównie na aktywizacji osoby z niepełnosprawnością i podnoszeniu jakości jej życia w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i umożliwieniu niezależnego życia (Independent Living).

opi

Jeszcze kilka słów na temat różnic pomiędzy opieką „care” i asystowaniem „personal assistance” na podstawie Independent Living.

 • Opieka to karmienie, ubieranie, mycie czyli zapewnienie niezbędnego minimum do przeżycia osoby chorej i niesamodzielnej. Asystowanie polega na współdecydowaniu (asystenta i osoby z niepełnosprawnością) o tym co, kiedy i w jaki sposób ma być zrobione.
 • Opieka pozwala przetrwać a asystowanie pozwala żyć.
 • Opieka postrzegana jest często jako bierne zajmowanie się osobą chorą, asystowanie to umożliwienie osobie z niepełnosprawnością pełnienie odpowiednich ról społecznych, przestrzeganie jej praw i obowiązków.
 • Opieka to decydowanie za innych, asystowanie umożliwia decydowanie o samym sobie.